Sote-palvelujen turvaaminen Meri-Lapissa

Suurin osa Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin järjestämisvastuulla olevasta erikoissairaanhoidosta ja Meri-Lapin suurimpien jäsenkuntien perusterveydenhuollon tehtävistä siirtyi yhteisyrityksen hoidettavaksi 1.6.2018 alkaen. Yhteisyritys toteuttaa Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan kunnan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation merkittävänä pilottikohteena. Meri-Lapin sote-uudistuksen tavoitteena olevasta erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation kehittämisestä saatavat kokemukset voivat toimia esimerkkinä muillekin alueille.

Keskittämisasetuksen epäkohdat tulee korjata

Määrällisiin kriteereihin perustuva keskittämisasetus ei ota huomioon hoidon laatua, hoitoketjuja ja sairaaloiden toiminnan kokonaisuutta ja on inhimilliseltä näkökannaltakin puutteellinen. Asetuksen sairaalakohtaiset määrälliset kriteerit aiheuttavat ongelmia myös tavanomaisten leikkausten hoitamisessa. 

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri sai jatkoa poikkeusluvalle synnytystoimintojen järjestämisestä vuoden 2020 loppuun saakka.Synnytystoiminnan lakkauttaminen johtaisi matkasynnytysten määrän kasvuun. Keskittämis- ja päivystysasetus edellyttää keskussairaalalta 600 leikkauksen rajan saavuttamista. Meri-Lapin keinonivelleikkausten määrä on ollut keskimäärin noin 400 leikkausta vuodessa.

Keskittämisasetuksen kustannussäästötavoitteiden toteutuminen on myös epärealistista. Hoito on kalliimpaa yliopistollisissa keskussairaaloissa ja hoidon keskittäminen niihin lisää kustannuksia sekä aiheuttaa ylimääräisiä investointitarpeita.
Pohjoisen ERVA-alueen järjestämissuunnitelmasta neuvoteltaessa on yksimielisesti todettu, että Länsi-Pohjassa tarvitaan jatkossakin ympärivuorokautisesti päivystävä keskussairaala.