Energiasektori

Meri-Lappi on merkittävä uusiutuvan energian: vesivoiman, tuulivoiman ja bioenergian tuottaja ja kuluttaja. Tulevaisuudessa energiatuotantopalettia täydentävät teollisen mittakaavan aurinkovoimalahankkeet, biokaasun tuotannon ja jakeluverkoston laajeneminen sekä vetytalouden innovaatiot.

LNG:n ja biokaasun käytön lisääminen

Nesteytetty maakaasu (lng) korvaa öljypohjaisten polttoaineiden käyttöä teollisuudessa ja energiatuotannossa ja vähentää merkittävästi hiukkas- ja hiilidioksidipäästöjä. Lng korvaa myös raskasta polttoöljyä niissä laivoissa, jotka voivat ajaa kaasulla. Manga Lng Oy:n LNG-tuontiterminaali toimii Tornion Röytässä Outokumpu Oy:n terästehtaan välittömässä läheisyydessä. Terminaalin ympärille on luotu tehokas logistiikkaketju. Lng:tä voivat hyödyntää alueen suurteollisuuden lisäksi mm. kemian- ja petrokemian teollisuus, biotalous, polttoaine- ja energiasektori, datakeskukset ja elintarvikeyritykset.

Tornioon on suunnitteilla biokaasulaitosyksikkö, jonka raaka-aineena toimisi yhdyskuntien, kaupan ja teollisuuden biojätteet sekä jätelietteet. Biokaasulaitos mahdollistaisi 3-4 biokaasujakeluasemayksikön rakentumisen raskaan liikenteen käyttöön. Hankkeen toteuttamista varten Tornion Energia Oy on perustanut 100%:n tytäryhtiön, Nordic Biogas Oy:n kesällä 2022. Yhtiö selvittää biokaasulaitoksen taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä Meri-Lapin alueella yhdessä Perämeren Jätehuolto Oy:n kanssa.

Kemijoki Oy:n pumppuvoimalaitokset

Tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon kasvu muuttaa Suomen energiajärjestelmää samalla, kun yhteiskunta sähköistyy ja fossiilivapaat teolliset investoinnit kasvattavat sähkön kysyntää. Vesivoimaa on mahdollista rakentaa lisää jo rakennettuihin vesistöihin ja olemassa olevaan voimalaitosympäristöön. Lisätietoa pumppuvoimaloista löydät täältä.

Tuulivoima

Meri-Lapin kuntien alueelle on toteutunut merkittäviä tuulivoimalainvestointeja ja uusia hankkeita on käynnissä. Tuulivoimaloita on rakennettu ja rakennetaan erityisesti Simoon, mutta myös muihin kuntiin: Tornioon, Kemiin ja Tervolaan. Merituulivoimapotentiaalia on erityisesti Perämeren edustalla.

Bioenergia

Kehittämiskeskus edistää seudun paikallista bioenergiatuotantoa energian lähteenä, mikä vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä, lisää paikallisten raaka-aineiden käyttöä ja alueen energiaomavaraisuutta sekä edistää maakunnallisen ilmastostrategian toteuttamista.

Aurinkoenergia

Suomi ja Meri-Lappi ovat pohjoisesta sijainnistaan huolimatta hyvä aurinkoenergian tuotantoon soveltuva alue, jonka säteilyenergia on Pohjois-
Saksan luokkaa. Teollisen mittakaavan aurinkovoimaloita on suunnitteilla Keminmaahan ja Tornioon. Simossa aurinkovoimalan rakentaminen on jo käynnissä.

Vetytalous

 Meri-Lapin teollinen infrastruktuuri tarjoaa vetytaloudelle ja sen investoinneille kiinnostavia mahdollisuuksia. Alue tarjoaa erinomaisen sijainnin, teollisen infrastruktuurin, teollisen perinteen, logistiikkayhteydet ja kasvavissa määrin fossiilivapaata energiaa. Tästä voit lukea lisää vedyn mahdollisuuksista Meri-Lapille.

Ilmastoviisas Meri-Lappi- hanke

Meri-Lapin kehittämiskeskus toteuttaa kuntien ja yritysten kanssa yhteistyössä ilmastonmuutoksen hillintää mm. edistämällä vähähiiliseen ja fossiilivapaaseen energiantuotantoon siirtymistä sekä soveltamalla parhaita mahdollisia tekniikoita ja käytänteitä energiansäästöön, jätehuoltoon, yhdyskuntarakenteeseen ja seudun liikenneratkaisuihin. Tästä työstä voit lukea lisää Ilmastoviisas Meri-Lappi -sivustolta.